กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 23 – 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขา การบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.ตําแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
– คุณวุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทนเดือนละ 13,010 บาท กับเงินค่าครองชีพ 275 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท กับเงิน ค่าครองชีพ 2,000 บาท
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท กับเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริและความมั่นคง ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ ความมั่นคง เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 565 8467 โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง (https://rdpscc.rtarf.mi.th) รายละเอียดประสานได้ที่ ร้อยเอก ประสงค์ คุณกําจร นายทหารกําลังพล แผนกธุรการและกําลังพล กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9231 1972

รายละเอียดเพิ่มเติม

1652081210