การใช้ Microsoft Team พรีเซนงานออนไลน์สำหรับนักศึกษาการใช้ Microsoft Team พรีเซนงาน, ประชุม หรือ สอบโครงงานออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

งานออนไลน์ , การใช้ Microsoft Team พรีเซนงานออนไลน์สำหรับนักศึกษา

unnamed