07 คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, สวดทำวัตรเย็น
สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น โดย วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพประกอบ:
1. ท่านพระพุทธโฆสะ หรือพระพุทธโฆสาจารย์ นำคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่รจนาแล้ว 3 ชุด ถวายพระสังฆเถระ ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์คณะมหาวิหาร ภาพจิตรกรรม ณ วัดกัลยาณีวิหาร ประเทศศรีลังกา
2. ภาพพระพุทธเจ้า ปางสมาธิ ผลงานของ กิตติศักดิ์ โชติพฤกษวัน (เอ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก “วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” - http://jitdrathanee.com/Learning/learner-2/a_001.htm
คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, สวดทำวัตรเย็น
YouTube Video VVVHbi1fV1VjTWI0TEpmT0l3MU9FUGtRLklvRVZPU1lnejZZ
คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, สวดทำวัตรเย็น
01 คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, บททำวัตรเช้า
สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น โดย วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพประกอบ:
1. ท่านพระพุทธโฆสะ หรือพระพุทธโฆสาจารย์ นำคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่รจนาแล้ว 3 ชุด ถวายพระสังฆเถระ ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์คณะมหาวิหาร ภาพจิตรกรรม ณ วัดกัลยาณีวิหาร ประเทศศรีลังกา
2. ภาพพระพุทธเจ้า ปางสมาธิ ผลงานของ กิตติศักดิ์ โชติพฤกษวัน (เอ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก “วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” - http://jitdrathanee.com/Learning/learner-2/a_001.htm
คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, บททำวัตรเช้า
YouTube Video VVVHbi1fV1VjTWI0TEpmT0l3MU9FUGtRLmZlWGdteEJ1YXJr
คำบูชาพระรัตนตรัย, ปุพพภาคนมการ, บททำวัตรเช้า